كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
منتخب آيين نامه انضباطي  
منتخب آيين نامه انضباطي دانشجويي
1- عدم رعايت مقررات دانشگاه
1-1 توهين به مراقب، داشتن موبايل وهندزفري، نداشتن مدارك لازمه در امتحان
تنبيه: توبيخ كتبي درج در پرونده
2- 1 عدم رعايت پوشش اسلامي واستفاده از پوشش غيرمنطقي با شئون دانشگاه و آرايش
تنبيه: يك ترم محروميت از تحصيل
2- تقلب:
1-2 داشتن هرگونه يادداشت و موردي كه دانشجو بر اساس آن منتفع شده باشد.
تنبيه : نمره 25/ - توبيخ كتبي درج در پرونده
2-2 مبادله اطلاعات سرجلسه
تنبيه : گيرنده مبادله – نمره 25/ ، توبيخ كتبي درج در پرونده
تنبيه : مبادله دهنده – نمره 25/ تعليقي، توبيخ كتبي درج در پرونده
3-2 جايگزين
دانشجوي اصلي
تنبيه : يك ترم محروميت، نمره 25/ در درس مذكور،
توبيخ كتبي درج در پرونده
دانشجوي جايگزين:
تنبيه: يك ترم محروميت، توبيخ كتبي
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر