كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اخبار
حفظ جزء سي‌ام قرآن كريم به عنوان درس اختياري فرهنگي
بر اساس نامه شماره 24768/2/د مورخ 11/5/1391 درس حفظ جزء 30 قرآن كريم معادل دو واحد درسي به صورت خودخوان و بدون شهريه و خارج از سقف واحدهاي تعيين شده با تاثير مثبت در معدل كل دانشجو از نيمسال اول 92-91 ارائه مي‌شود. كليه دانشجويان (اعم از دانشجوياني كه قبلا ثبت نام شركت كرده يا شركت نكرده‌اند) مي‌توانند اين درس را بدون  پرداخت شهريه و خارج از سقف در سايت گلستان انتخاب كنند و زمان امتحانات پايان ترم در امتحان درس شركت نمايند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر