كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعلام برنامه کلاس های هفته اول نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
آغاز کلاس های هفته اول نیمسال اول سال تحصیلی  97-96از 25 مهرماه : دسترسی از منو بالا :  برنامه کلاس ها
اعلام 25 شهریورماه لغایت 29 شهریور زمان ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی(کنکور - بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی)
بيشتر
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
اعلام برنامه کلاس های هفته اول نیمسال اول سال تحصیلی 96-97
آغاز کلاس های هفته اول نیمسال اول سال تحصیلی  97-96از 25 مهرماه : دسترسی از منو بالا :  برنامه کلاس ها
اعلام 25 شهریورماه لغایت 29 شهریور زمان ثبت نام اینترنتی پذیرفته شدگان کارشناسی(کنکور - بدون آزمون براساس سوابق تحصیلی)
1